Hobro Rollespilsforenings Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er: Hobro Rollespilsforening

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er: Mariagerfjord Kommune

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1.

At afholde aktiviteter for børn og voksne.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Foreningen er medlem af Bifrost, landsforeningen for levende rollespil.

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen.

Medlemskontingent opkræves halvårligt den 1. Januar og den 1. Juli

Stk. 3.

Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer:

I tilfælde af udeblevet betaling anses medlemmer som værende udmeldt.

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer såfremt der er grundlag for dette.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers

varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og Facebook gruppe.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter
 7. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 8. Evt.
 9. Stk. 6.
 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
 11. Stk. 7.
 12. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
 13. Stk. 8.
 14. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 33% af medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Stk. 2.

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Stk. 3.

Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/ beslutninger.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 3.

Regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af formand og kasserer.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningens regnskab tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disse forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 60% af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til lignende formål.