Referat af Generalforsamling 2021

Referat af Hobro Rollespilsforenings Generalforsamling 2021

1 Valg af dirigent.

    Malte Skov er valgt til dirigent.

2 Bestyrelsens/formandens beretning.

    Formanden har beretter:

Det har været et år uden aktiviteter grundet Corona, men Hochland er kommet godt til og haft lidt aktivitet i det små. Staden ved Søen måtte gå i bero, men det tyder på at der måske igen kommer et kampagne rollespil op at køre i Hobro. På trods af stilstanden har vi klaret os fint økonomisk med et lille overskud og foreningen har overlevet nedlukningen, hvilket er ret flot alt taget i betragtning. Fremtiden ser lys ud og vi håber på at der igen så småt begynder at komme liv i foreningen.

3 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

    Regnskab er fremlagt og godkendt.

4 Indkomne forslag. 

Behandling af forslag 1

Ændring af vedtægterne §4 stk. 2 til

“Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen på generalforsamlingen. Medlemskontingent opkræves årligt den 1. Januar.”

    Vedtaget enstemmigt.

Behandling af forslag 2

Fastsættelse af medlemskontingent for basis medlemskab på 200kr årligt. (Tidligere 100kr årligt)

    Vedtaget enstemmigt.

Behandling af forslag 3

Ændring af vedtægterne §6 stk. 2 til

“Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.”

    Vedtaget enstemmigt.

5 Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

Kasserer Amalie Bovbjerg, næstformand Rasmus Sørensen og Bestyrelsesmedlem Henrik Kanstrup-smith skal på Valg. Amalie Bovbjerg og Henrik Kanstrup-smith modtager ikke genvalg, og der skal derfor vælges en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem.

Til kasserer stiller Malte Skov op. Valgt ved fredsvalg.

Til næstformand stiller Rasmus Sørensen op. Valgt ved fredsvalg.

Til bestyrelsesmedlem stiller Alexander Bruun op in absentia, samt Daniel Baun-Christensen og Ronald Kongstad.

Stemmefordeling:

Alexander: 3Daniel: 5Ronald: 2

Daniel Baun-Christensen er stemt ind ved kampvalg.

6 Valg af bestyrelsessuppleanter

Der skal vælges 2 suppleanter

Alexander Bruun stiller op in absentia, samt Ronald Kongstad. Begge valgt ind ved fredsvalg.

7 Evt. valg/nedsættelse af udvalg

  • Der skal afholdes valg til 19. Hochland udvalget. Udvalget består af 5 poster som alle vælges for 1 år.

Det afgående udvalg bestod af Anders Birkemose, Mark Falkenskjern, Viktor Clasen, Malte Skov og Søren Hammer

Anders Birkemose, Mark Falkenskjern og Gordon Pike stiller op in absentia, samt Viktor Clasen, Malte Skov, Ronald Kongstad og Daniel Baun-Christensen.

Stemmefordeling (5 stemmer per person):

Viktor: 9Malte: 10Mark: 7Daniel: 7Ronald: 3Anders: 8Gordon: 3

Malte, Mark, Viktor, Anders og Daniel stemt ind ved kampvalg.

  • Sune Allerman Pedersen fremlægger forslag om nedsættelse af et udvalg med det formål at undersøge og planlægge ture til andre foreningers rollespilsscenarier, kampagner og lignende arrangementer både i og udenfor Danmark. Dette som et led i at støtte op om rollespilsdanmark og vise Hobro Rollespilsforenings banner nu hvor der igen bliver mulighed for at spille rollespil.Udvalget er nedsat med Sune Pedersen, Ronald Kongstad og Andreas Erikstrup.

8 Evt.

  • Forslag til bestyrelsen at omstrukturere foreningens Discord-server, blandt andet således at Hochland bliver en del af den større HRF-server snarere end at have deres egen server.

Bestyrelsen vil bearbejde forslaget ved næste bestyrelsesmøde, men der er positiv stemning blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen hæves.

Leave a Reply